Enviromentálne zodpovedný výrobca

Enviromentálne zodpovedný výrobca

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., udelila našej spoločnosti Tauris, a.s. certifikát ako Enviromentálne zodpovednému výrobcovi, za našu aktívnu účasť v systéme RZV (Rozšírená zodpovednosť výrobcov).