Personálna politika

Hodnota ľudskej práce má pre slovenskú spoločnosť Tauris dôležitý význam. Najväčšiu konkurenčnú výhodu v dnešnej dobe predstavuje postoj vlastných zamestnancov k podniku a k vlastnej práci.

Strategický cieľ v personálnej politike na úrovni jednotlivca tvoria súbory hodnôt, postojov a správania sa pri optimálnom využití znalostí a zručností. Strategický cieľ na úrovni skupín tvoria formy komunikácie a riadenia, spolupráce a spoluzodpovednosti, ktoré vedú k dosahovaniu pracovných výsledkov.

Vzdelávanie zamestnancov

Slovenská spoločnosť Tauris považuje systematické, profesijné vzdelávanie a výchovu zamestnancov za trvalú konkurenčnú výhodu.

Vzdelávanie je vzhľadom na predmet podnikania a súčasne požiadavky zamerané na:

  • zdokonaľovanie schopností vedúcich zamestnancov vo vedení ľudí, pri uplatnení nástrojov moderného riadenia ľudských zdrojov,
  • komunikačné techniky, manažérske zručnosti,
  • odborné schopnosti špecialistov,
  • jazyková príprava, európske hygienické normy,
  • spracovanie podporných projektov pre pomoc z fondov EÚ a moderné informačné systémy

Starostlivosť o zamestnancov

Starostlivosť o zamestnancov je zahrnutá v sociálnom programe spoločnosti. Okrem sociálnych výhod vyplývajúcich zo zákonných opatrení, zabezpečuje spoločnosť ďalšie výhody nad ich rámec zo sociálneho fondu, resp. zo zisku spoločnosti. Týka sa to nasledovných oblastí:

  • príspevok na stravovanie v závodnej jedálni,
  • rehabilitácia (masážne služby),
  • poskytovanie finančných pôžičiek,
  • odmeňovanie zamestnancov pri životnom jubileu a odchode do dôchodku,
  • čiastočná úhrada cestovného,
  • odškodňovanie pri pracovných úrazoch,
  • rehabilitačné pobyty,
  • doplnkové dôchodkové poistenie.

Nadštandardné sociálne a mzdové oblasti

  • mzdové príplatky za prácu nadčas, sviatok a sťažené pracovné prostredie,
  • vernostné odmeny,
  • vianočná odmena,
  • kultúrne a športové podujatia,
  • príplatok za nízku práceneschopnosť.

Konečným cieľom uplatnenia sociálneho programu je postupné vytvorenie maximálnych podmienok pre stimuláciu a stabilizáciu vlastných zamestnancov, zvyšovanie pracovnej výkonnosti, pocitu vlastnej úspešnosti a vzťahu k spoločnosti.

 

Kontakt: personálne oddelenie

personalne@tauris.sk

+421 47 5618278