Podávanie podnetov

Podnet

- je oznámenie vrátane anonymného oznámenia

- neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Každá osoba je oprávnená podať podnet jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. prostredníctvom zanechania hlasového odkazu na telefonickej linke: 0800 142 172

2. prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu podnety@tauris.sk

3. prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára Podnet.doc alebo Podnet.pdf .